Cultura convoca ajudes perquè els municipis elaboren catàlegs i plans especials de béns culturals

678
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

La línia pressupostària està dotada amb 900.000 euros i busca promoure que els ajuntaments redacten els seus catàlegs

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a cofinançar treballs d’elaboració i redacció de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions, de plans especials de protecció i de plans directors que tinguen com a objectiu la protecció, recuperació i rehabilitació d’espais amb interés patrimonial.

La dotació pressupostària és de 900.000 euros i es finançaran les actuacions realitzades des de l’1 de novembre de 2019 fins a la finalització del termini de justificació de l’execució dels treballs.

Aquestes ajudes permetran que els ajuntaments valencians elaboren documents en què es reculla la secció de patrimoni cultural del catàleg de proteccions del municipi, així com plans especials de protecció i plans directors d’intervenció en BIC.

Es finançaran amb aquests fons els treballs d’elaboració i redacció de la secció de patrimoni cultural dels catàlegs de proteccions, plans especials de protecció i de plans directors, incloent-hi els treballs previs d’investigació documental i de prospecció arqueològica.

Als efectes d’aquesta convocatòria, només seran tinguts en compte els plans especials de protecció i/o plans directors que tinguen com a objecte prioritari un bé d’interés cultural immoble que es trobe inscrit en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

Se subvencionarà fins a un màxim del 95 % del pressupost de l’activitat sol·licitada i la quantia màxima de la subvenció no podrà ser superior als 25.000 euros ni inferior a 5.000 euros.

L’import de cofinançament s’estableix en funció de la grandària del municipi segons les xifres de població oficials publicades per l’Institut Nacional d’Estadística en l’última revisió del padró prèvia a la data de presentació de la sol·licitud: municipis de més de 50.000 habitants: 50 %; municipis entre 20.001 i 50.000 habitants: 60 %; municipis entre 5.001 i 20.000 habitants: 70 %; municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: 80 %, i municipis de menys de 1.000 habitants: 95 %.

El termini de presentació serà de 15 dies, a comptar de l’endemà de la seua publicació en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.