Cultura convoca ajudes perquè els ajuntaments elaboren els seus catàlegs de proteccions i plans especials d’espais patrimonials

631
PUBLICITAT

– És la primera vegada que es convoquen aquestes ajudes, dotades amb 750.000 euros

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a cofinançar treballs d’elaboració i de redacció de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions, de plans especials de protecció i de plans directors que tinguen com a objectiu la protecció, la recuperació i la rehabilitació d’espais amb interés patrimonial.

És la primera vegada que la Generalitat convoca ajudes d’aquestes característiques que ajudaran els ajuntaments valencians a elaborar documents en els quals es reculla la secció de patrimoni cultural del catàleg de proteccions del municipi, així com plans especials de protecció i plans directors d’intervenció en béns d’interés cultural (BIC). La dotació pressupostària és de 750.000 euros.

Es finançaran amb aquests fons els treballs d’elaboració i redacció de la secció de patrimoni cultural dels catàlegs de proteccions, plans especials de protecció i de plans directors, incloent els treballs previs d’investigació documental i de prospecció arqueològica. Així mateix, es finançaran les actuacions fetes des de l’1 de gener de 2018 fins a un mes abans que finalitze el termini de justificació de l’execució dels treballs.

A efecte d’aquesta convocatòria només es tindran en compte els plans especials de protecció i/o plans directors que tinguen com a objecte prioritari un bé d’interés cultural immoble que es trobe inscrit en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

Se subvencionarà fins a un màxim del 95% del pressupost de l’activitat sol·licitada i la quantia màxima de la subvenció no podrà ser superior als 25.000 euros ni inferior a 5.000 euros.

L’import de cofinançament s’estableix en funció de la grandària del municipi segons les xifres de població oficials publicades per l’Institut Nacional d’Estadística en l’última revisió del padró prèvia a la data de presentació de la sol·licitud i ha de ser: municipis de més de 50.000 habitants, el 50%; municipis entre 20.001 i 50.000 habitants, el 60%; municipis entre 5.001 i 20.000 habitants, el 70%; municipis entre 1.001 i 5.000 habitants, el 80%, i municipis de menys de 1.000 habitants, el 95%.