Comunicat de l’ex-alcalde de Todolella: “L’Ajuntament s’ha gastat 25.000 euros en una auditoria que ha enconmanat a un càrrec del PSOE”

988
Alfredo Querol, ex-alcalde de Todolella
PUBLICITAT

-Alfredo Querol, ex-alcalde de Todolella i regidor-

Dilluns passat, dia 12 de setembre, en el Ple extraordinari celebrat a la població de Todolella, es va acordar amb els vots favorables dels tres regidors del PSPV-PSOE, remetre a la Fiscalia, l’Auditoria de data 10 de juny de 2016, elaborada a instància de l’actual equip de Govern, presidit per l’alcalde Ricardo Miravet, per determinar si del contingut de la mateixa, es pot derivar alguna responsabilitat, contra l’anterior alcalde Alfredo Querol Plana per la seva gestió al capdavant del Municipi.

L’afectat va decidir abstenir-se en la votació d’aquest punt de l’ordre del dia, per afectar directament a la seva persona, tot que en el Ple va manifestar la seva desaprovació i va exigir que, abans de la votació, se li concretessin els fets que permetin sostenir la denúncia davant la Fiscalia i no va obtenir resposta, i es remet de forma genèrica al contingut de l’Auditoria.

Pel que fa a les auditories, cal destacar el fet, que han estat encarregades per l’actual equip de govern, a la mateixa empresa per un cost d’honoraris que puja a gairebé cinc mil euros, sense que fossin acordades en Ple, ni tampoc licitada la seva adjudicació.

La persona física que subscriu l’Auditoria és D.Jose JULIO GIMENEZ HIDALGO, el qual ha ostentat càrrecs de rellevància dins del PSOE, el que posa en dubte la seva independència i objectivitat, sense que tampoc consti la seva capacitació i sense que l’auditoria ni les conclusions de la mateixa, consti que hagin estat supervisades, ni acceptades pels òrgans que tenen reconeguda la competència per actuar en l’àmbit del control intern o extern de l’activitat del sector públic local, com són el secretari i l’interventor municipal.

No consta la insuficiència de mitjans personals i materials a l’Ajuntament per a justificar la contractació d’auditors externs, amb el cost de gairebé vint i cinc mil euros, pel que presumiblement pot fundar-se en criteris d’oportunitat política, ja al seu torn s’ha sol·licitat el cessament de Alfredo Querol Plana, per la qual cosa la falta de la prèvia declaració d’insuficiència de mitjans de l’Ajuntament per a realitzar pels seus propis mitjans la revisió dels expedients, al costat de la vinculació de l’equip del govern amb l’òrgan auditor, llancen dubtes sobre els interessos públics als quals respon a aquesta contractació de l’auditoria, que podrien suposar la nul·litat del contracte per a l’elaboració de la mateixa, al contravenir els principis de transparència, lliure concurrència i defensa de l’interès públic, si com a presumptament sembla, s’ha utilitzat sota criteris d’oportunitat política.

Pel que fa al contingut de l’auditoria, s’ha limitat únicament a analitzar aquelles qüestions que en concret ha sol·licitat l’equip de govern i amb la informació que aquest li ha proporcionat, sense haver contrastat amb l’afectat els fets.

Referent a la gestió de l’empresa Clapisses, objecte també de l’auditoria, hi ha un informe previ de l’empresa Deloitte que justificava la viabilitat i objectius de la mateixa, abans de la seva constitució, a partir d’aquest instant va ser en tot moment fiscalitzada la seva gestió per part dels tècnics competents.

Pel que fa, als expedients de contractació que supervisa l’auditoria, són únicament sis els expedients, els quals van ser aprovats en el seu dia mitjançant els vots a favor de la unanimitat del Ple i prèvia la tramitació del corresponent expedient d’adjudicació i aportació de la documentació requerida, on alguns dels regidors que han votat en el Ple a favor de presentar la denúncia a Fiscalia, van votar també a favor de l’adjudicació dels referits contractes, per considerar que eren les millors propostes per a l’interès de la Todolella, per tant, no es pot considerar adjudicats de forma irregular a l’empresa Forestal del Maestrat, ni molt menys que hi hagi una trama. De fet l’actual equip de govern ha continuat adjudicant obres de la xarxa de calor a l’empresa FORESTAL DEL MAESTRAT S.L. per import de 624.222,17 €, enfront dels 71.588,37 €, que corresponen a les obres de la primera fase de la xarxa de calor adjudicades per l’anterior equip de govern, sempre en procés públic de licitació (publicat en el BOP de data 6-12-14) i amb l’aprovació del Ple amb tots els vots favorables.

També s’ha pogut constatar una sèrie d’informacions en premsa, prèviament al Ple Extraordinari, amb afirmacions incertes sobre l’existència de malversació i adjudicacions irregulars de determinats contractes, tot això, amb la finalitat de desacreditar personalment D.ALFREDO QUEROL PLANA.

Hi ha hagut propostes per part de l’actual equip de govern perquè D.ALFREDO QUEROL PLANA, renunciï a la seva actual funció de regidor a l’Ajuntament, de manera que aquesta nova actuació sembla que va encaminada a aquesta finalitat, per la qual cosa el regidor, ha anunciat que iniciarà les accions legals pertinents, en defensa de la seva gestió com a alcalde, davant de tots aquells que l’han qüestionat.