Beques per a l’alumnat que finalitze els estudis universitaris durant el curs 2018-2019 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

299
JOVE BIBLIOTECA
PUBLICITAT

Beneficiaris

Podran sol·licitar la beca els alumnes als qui els reste un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els estudis universitaris en el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques que integren el sistema universitari valencià, o en els centres públics adscrits, i estiguen matriculats en crèdits que corresponguen a la tercera i/o successives matrícules.

Quantia de la beca

La beca consistirà en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats en tercera i/o successives matrícules.

Sol·licitud

Els alumnes que sol·liciten la beca hauran d’emplenar per via telemàtica el formulari de sol·licitud: http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/ayudas-y-becas

Lloc i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds es presentaran en els registres de les universitats o en qualsevol altra de les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En el cas que els sol·licitants optaren per presentar la sol·licitud en una oficina de correus d’Espanya, ho faran en un sobre obert perquè cada imprés siga datat i segellat per separat pel personal de correus abans de ser certificat.

2. El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV.

Més informació -> http://bit.ly/2MrgLQJ