Bases del concurs de portades del llibre de festes de Vilafranca 2018

100
Bases del concurs de portades del llibre de festes de Vilafranca 2018
Bases del concurs de portades del llibre de festes de Vilafranca 2018

La Comissió de Festes 2018 convoca el Concurs de Portades del Llibre de les Festes 2018, en el qual podran participar totes les persones interessades que estiguen d’acord amb les següents bases, que es podran consultar a les xarxes socials de la comissió (facebook: @festesvila2018, twitter: @festes2018 i instagram: @festes2018) o sol·licitant-les per correu electrònic a: comfestes2018@gmail.com

1. Participants:
Es podran presentar al concurs totes les persones que ho desitgen. Els treballs han de ser originals i inèdits i no podran haver estat premiats a cap altre concurs. Cada participant podrà presentar 2 obres com a màxim. La Comissió declina qualsevol responsabilitat que pogués esdevenir per plagi.

2. Temàtica:
Els/les participants tindran plena llibertat temàtica, sempre que siga representativa i estiga relacionada amb les Festes i/o el poble de Vilafranca. A la portada haurà d’aparèixer el text: FESTES 2018, VILAFRANCA. De l’10 al 19 d’agost de 2018.

3. Tècnica, suport i format:
La tècnica serà lliure. Els originals es poden elaborar mitjançant qualsevol procediment sempre que la reproducció per quadricromia no presente dificultats. Els treballs s’hauran de presentar en paper fotogràfic (sense estar muntats ni recolzats en cap suport) i en suport informàtic amb una resolució mínima de 300ppp, gravats en CD o memòria USB i en qualsevol dels següents formats: .pdf o .jpg. La mida de l’obra haurà de ser obligatòriament de 22×22 cm.

4. Entrega:
La presentació dels originals es farà a l’Ajuntament de Vilafranca des del dia 19 de febrer fins al dia 7 d’abril de 2018, ambdós inclosos. Els treballs hauran de presentar-se  dins d’un sobre sense signar, sota un lema que figurarà a la part posterior de l’obra. Caldrà adjuntar a l’interior un sobre tancat dins del qual es faran constar: Nom i Cognoms, Adreça, Població, Data de naixement,  DNI de l’autor/a, telèfon de contacte i l’obra en format digital. A l’exterior d’aquest sobre caldrà fer constar també el lema de l’obra. Adreça per a fer l’entrega:
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA
Av. Llosar, 26
12150 Vilafranca (Castelló)

La Comissió no es responsabilitza de les pèrdues i/o danys causats durant l’enviament i/o recepció de les obres.

5. Premi:
El premi pel guanyador o guanyadora serà de 100€ i un abonament de les Festes 2018. L’entrega del premi es realitzarà durant la primera jornada del campionat de festes de futbol sala al poliesportiu de Vilafranca. Es comunicarà prèviament al guanyador o guanyadora per a que puga assistir.

6. Jurat:
El jurat estarà format per membres de la Comissió de festes. Aquest, tindrà potestat per a la interpretació de les bases, així com per declarar desert el premi, si les obres presentades no compleixen els requisits o no tenen la qualitat suficient. La participació en aquest concurs implica l’acceptació plena del contingut de les seues bases i el que en elles es preveu.

7. Propietat de les imatges:
Les obres presentades passaran a ser propietat de la Comissió de Festes de Vilafranca 2018. Sempre que se’n faja ús, apareixerà mencionat/da l’autor/a.

8. Altres:
L’Organització del concurs es reserva la facultat de resoldre qualsevol contingència no prevista a les bases.

Més informació a comfestes2018@gmail.com