Agricultura emet una instrucció per a agilitzar i simplificar l’expedició de certificats sanitaris de trasllats de bous salvatges en els festejos taurins tradicionals

86
PUBLICITAT

La incorporació de tràmits telemàtics evitarà el desplaçament a les oficines comarcals de la Conselleria d’Agricultura

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha emés una instrucció que simplifica i reduïx el procediment administratiu per a l’expedició de certificats sanitaris de trasllat de bous salvatges a festejos taurins i a escorxador.

El propòsit de la instrucció busca la reducció de la càrrega burocràtica, a més d’incorporar les comunicacions electròniques. En la pràctica, l’ajuntament o la penya taurina, si és el cas, podran accedir a un enllaç directe telemàtic per mitjà del seu certificat digital i comunicaran el moviment de bestiar. No serà necessari el desplaçament a l’oficina comarcal corresponent.

Per a fer-ho, es dicta que “per a la celebració d’un festeig taurí seran requisits previs a l’expedició dels certificats sanitaris de trasllat des de l’explotació d’origen: que el festeig compte amb autorització de l’autoritat competent en festejos taurins i que les instal·lacions on es realitze el festeig disposen de número de registre en el Registre d’explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana (REGA)”.

Els servicis veterinaris oficials (SVO) de les oficines comarcals de la Conselleria, en l’horari d’atenció al públic, davant les sol·licituds telemàtiques dels titulars dels registres interessats, podran expedir els certificats sanitaris de trasllat dels bous salvatges participants en festejos taurins tradicionals amb destinació a escorxador.

Això serà possible quan el titular de l’explotació que conste en el REGA confirme que els animals es troben en les instal·lacions, a través del tràmit telemàtic, i quan el titular de l’explotació que conste en el REGA sol·licite el certificat sanitari de trasllat dels animals que seran objecte de trasllat a escorxador una vegada finalitze el festeig, a través de la pàgina web de la guia PROP.

Una vegada finalitzat el festeig, els animals, per al seu trasllat a l’escorxador, han d’anar acompanyats de la documentació següent: certificat sanitari de trasllat expedit pel servici veterinari oficial de l’explotació d’origen amb destinació al lloc de celebració del festeig, document d’identificació bovina (DIB) dels animals objecte de trasllat, document d’inscripció dels animals objecte de trasllat corresponent en el Llibre genealògic de la raça bovina de lídia i guia expedida per l’Oficina Comarcal de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb destinació a escorxador.

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca agraïx la responsabilitat, l’esforç i el treball diari dels servicis veterinaris oficials en el desenvolupament dels programes de treball per a salvaguardar la sanitat animal de les explotacions ramaderes, la salut pública dels consumidors i el benestar animal, i reitera el seu compromís a fomentar i protegir els festejos taurins tradicionals de conformitat amb la resta d’interessos arreplegats en la normativa de la seua competència.