Almassara

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicat la convocatòria de les ajudes per a la subvenció de activitats d’informació i promoció destinades a induir al consumidor a adquirir productes agrícoles o alimenticis, inclosos en el marc de programes de qualitat diferenciada.

La convocatòria compta amb un pressupost de 793.999,44 euros, el qual està finançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació; i la Generalitat Valenciana.

En concret, seran subvencionables les despeses derivades de la realització de campanyes de promoció i de publicitat, elaboració de material divulgatiu i promocional, així com de dosiers i monogràfics sobre aliments de qualitat, realització de jornades tècniques i d’accions de relacions públiques i missions comercials, actuacions de promoció o participació en fires o exposicions, així com estudis orientats a millorar la promoció.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els grups de persones productores que duguen a terme activitats d’informació i promoció en el mercat interior d’algun dels programes de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana (denominacions d’origen protegides, indicacions geogràfiques protegides i Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana). L’ajuda cobrirà el 70% de les despeses subvencionables realitzades, sense que la quantia màxima puga sobrepassar la quantitat de 100.000 euros per beneficiari i any.

No seran subvencionables les actuacions ja realitzades o aquelles ja iniciades abans de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos i s’iniciarà l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el DOGV, el qual pots consultar ací

VA SER NOTÍCIA A DIADIA