442.000 euros per a les entitats locals per a contractar educadors ambientals en gestió de residus

245
PUBLICITAT
  • La seua funció consisteix a formar, informar i sensibilitzar la ciutadania i les empreses en la gestió dels residus domèstics i fer-ne difusió


La Conselleria de Transició Ecològica ha convocat per 442.476,97 euros les ajudes per a la contractació d’educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc del Pla integral de residus a la Comunitat Valenciana (PIRCV).

Això permet a les entitats locals valencianes dotar-se d’educadores i educadors per a la formació, la informació i la sensibilització als ciutadans i a les empreses generadores de residus en la gestió dels residus domèstics, i fer-ne difusió.

Cal recordar que el PIRCV ha generat noves obligacions per a les entitats locals, entre altres, les entitats locals responsables dels serveis de recollida i transport de residus domèstics. Es tracta dels ajuntaments, les mancomunitats, les diputacions provincials i, fins i tot en algun cas, els consorcis de residus i els ens locals i supramunicipals de valorització de residus domèstics previstos en el PIRCVA 2019.

Per això la Conselleria ha habilitat una línia de col·laboració amb aquestes entitats locals, per a facilitar i afavorir l’educació ambiental als municipis on es produeixen els residus domèstics.

És a dir, fomentar un treball continu de formació, educació ambiental, reducció, reutilització i reciclatge de qualitat als municipis de la Comunitat Valenciana, que redunde en la millora dels rendiments del cicle integral de residus domèstics i també en la millora de la vida útil de les instal·lacions de valorització i eliminació final de residus domèstics.

L’objectiu consisteix a generar una cultura d’incentiu positiu i respecte dels bons comportaments ambientals als municipis, per damunt de les mitjanes anuals requerides per la normativa, en la mesura que siga possible.

En l’exercici 2022, l’import pressupostat va ser de 350.000 euros, per la qual cosa s’aprecia de manera notable l’esforç addicional de la Generalitat Valenciana en aquest sentit, per a aquest 2023.