Sumari:
– Sessió plenària,
– AulaNautra,
– Pont Nicaragua – Vilafranca,
– Caminata El guardià de les Trufes,
– Santa Elena i Catinencs a Ares,
– Esports,