El Temps a Vilafranca per Ignasi Llopis. 8-02-2016

Predicció d’Aemet:

-Dades a temps real a Vilafranca:

-La web cam de Vilafranca