El Temps a Vilafranca, 23 d'abril, per Ignasi Llopis

Predicció d’Aemet:

-Dades a temps real a Vilafranca:

El Temps en directe

-La web cam de Vilafranca

Web Cam Vilafranca