La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha reunit la mesa sectorial d’Educació per a informar les organitzacions sindicals del projecte de decret pel qual s’aprovarà l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, les proves de la qual es realitzaran el 2018.

La nova oferta contempla un total de 3.000 places del cos de mestres, de les quals 975 corresponen a mestres d’Educació Primària, 975 a mestres d’Educació Infantil, 500 a Audició i Llenguatge, 400 a mestres d’Anglès, 180 a especialistes d’Educació Física, 150 de Música i 120 de Pedagogia Terapèutica.

Una vegada siga aprovada l’oferta pública d’ocupació, la Conselleria d’Educació convocarà els corresponents processos selectius per a la cobertura de les places vacants, dins del termini improrrogable de dos anys. No obstant això, el Consell s’ha compromès a convocar les oposicions per a cobrir aquestes 3.000 places durant 2018.

Call assenyalar que el 7% de les vacants d’ingrés seran cobertes per persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, sempre que superen les proves selectives. La reserva es realitzarà de manera que, almenys, el 2% de les places oferides ho siga per a ser cobertes per persones que acrediten discapacitat intel·lectual, i la resta de les places oferides ho siga per persones que acrediten qualsevol altre tipus de discapacitat.

 

Ampliació de l’oferta fins a les 13.000 places

L’oferta que s’aprovarà mitjançant el projecte de decret presentat hui serà ampliada fins a les 13.000 places dels diferents cossos docents no universitaris en els pròxims quatre anys, és a dir fins al 2021.

D’aquesta manera, a les 3.000 places per a Infantil i Primària de l’oferta d’ocupació pública de 2017 que es convocaran el 2018, s’hi sumaran 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents, processos selectius que seran convocats el 2019. El 2020 hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents, i el 2021 hi haurà 2.500 places més per a Infantil i Primària.